Algemene voorwaarden en service

1.    Leveringsvoorwaarden
2.    Verzendingskosten
3. Ruilen of terugsturen
4.    Betaalmogelijkheden
5.    Herroepingsrecht
6.    Europees modelformulier voor herroeping
7.   Acties
8.   Een klacht melden
9.   Eigendomsvoorbehoud
10.   Prijzen
11.   Garantievoorwaarden
12.  Informatie over gegevensbescherming
13.  Impressum

1. LEVERINGSVOORWAARDEN

Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die u met GOLDNER bv sluit. GOLDNER hecht groot belang aan de snelheid van levering. Uw bestelling wordt bij ontvangst onmiddellijk verwerkt en uw artikelen worden met de grootste zorg verpakt opdat uw pakje u in optimale omstandigheden zou kunnen bereiken. We leveren alleen binnen België en Groothertogdom Luxemburg en zolang de voorraad strekt. Uw artikelen worden thuis of op het adres van uw keuze in België bezorgd, de levertijd bedraagt ca. 4 werkdagen. Voor het Groothertogdom Luxemburg bedraagt de levertijd ca. 8 werkdagen. In geval van afwezigheid of het onmogelijk uitreiken van een pakje zal de postbode een bericht achterlaten met melding van datum en het adres van het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt waar uw pakje aanwezig zal zijn. Deze kunt u afhalen met dit bericht en op vertoon van uw identiteitskaart. Indien een artikel niet op voorraad is zullen wij u hiervan zo snel mogelijk verwittigen. Deze artikelen zullen worden na geleverd zonder bijkomende kosten. Indien een artikel niet op voorraad is heeft u het recht om dit artikel te herroepen. Indien het artikel al betaald is mag u de terugbetaling aanvragen. Indien uw artikel niet leverbaar is, behouden wij ons het recht voor dit te vervangen door een artikel met gelijkwaardige eigenschappen voor dezelfde prijs of goedkoper. Indien dat artikel u niet bevalt, kunt u het terugsturen.

2. VERZENDINGSKOSTEN
GOLDNER biedt uw pakje op uw naam en voor uw rekening bij bpost aan. Voor elke bestelling wordt er een deelname van € 6.95 aan verzendingskosten in rekening gebracht. De deelname in verzendingskosten is enkel verschuldigd als u uw bestelling volledig of gedeeltelijk behoudt. Deze worden slechts eenmaal in rekening gebracht ook al wordt uw bestelling in verschillende keren geleverd.

3. RUILEN OF TERUGSTUREN
Indien u een artikel wilt ruilen is dat natuurlijk geen probleem. Wij verzoeken u vriendelijk dit binnen 14 dagen na ontvangst te doen. Vul het formulier ”uw retourzending” op uw rekening in, scheur het los en doe het in de doos met het model dat u wilt terugsturen of ruilen. Neem de sticker met het retouradres van uw rekening en plak hem over uw adres op de doos. Vergeet niet om een bewijs van terugzending te laten afstempelen en te bewaren. De verzendingskosten zijn dan voor onze rekening.
Wat u niet wilt behouden, kunt u zonder meer retourneren, natuurlijk wel in onberispelijke, ongebruikte staat. Vanzelfsprekend mag u de artikelen passen. A.u.b. de kaartjes aan de kleding laten zitten tijdens het passen en badmode en lingerie passen met ondergoed er onder. Indien u meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of u het wilt houden/passen) en daardoor schade aan het product ontstaat, bent u voor deze waardevermindering aansprakelijk.

4. BETAALMOGELIJKHEDEN
Op rekening: u betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling middels het overschrijvingsformulier. Als alle artikelen op voorraad zijn kunt u ook betalen per PayPal of creditcard. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Betalen met creditcard: wij accepteren Visa en Mastercard. U heeft uw creditcardnummer, de vervaldatum en de 3-cijferige verificatiecode op de achterzijde van uw creditcard nodig. Om met PayPal te betalen, moet uw creditcard of bankrekening daar in het bestand staan. Wanneer u betaalt, wordt u naar een beveiligde betalingspagina geleid. We behouden ons het recht voor bij betalingen op rekening de maximum bestelwaarde te beperken en om nieuwe klanten vooraf te laten betalen. Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Bij niet-betaling zal voor elke eerste herinnering geen aanmaningskost aangerekend worden. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:
1) Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
2) Een forfaitaire vergoeding van:
a) € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan € 150;
b) € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;
c) € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

Indien GOLDNER zijn betaalverplichtingen jegens u niet tijdig nakomt, heeft u recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven.

5.  HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse, e-mailadres: info@goldner.be via een ondubbelzinnige verklaring (per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onder punt 6 beschreven modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. GOLDNER is niet afhankelijk van de uitzonderingen op het herroepingsrecht. GOLDNER behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen, die om hygiënische redenen of gezondheidsredenen verzegeld en verpakt verstuurd worden en waarvan de verzegeling na de levering verbroken of artikelen die vuil zijn of waarvan de originele verpakking verwijderd, is te weigeren.

6.  EUROPEES MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Dit formulier hoeft u alleen in te vullen als u de overeenkomst wilt herroepen. U bent niet verplicht dit formulier te gebruiken, u kunt de door u bestelde artikelen ook eenvoudig binnen 14 dagen na ontvangst aan ons terugsturen zonder dit formulier. Vul op het formulier in ieder geval het volgende in:
Aan: GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse.
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
- Besteld op / ontvangen op
- Artikelnummer(s) van de bestelde artikelen
- Naam- en adresgegevens van de consument
- Klantnummer van de consument
- Handtekening van consument (Is alleen nodig wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum

7.  ACTIES
Acties zijn niet te combineren met andere acties en zijn slechts eenmaal geldig en dit vanaf een minimumbedrag. Acties zijn geldig zolang de voorraad strekt. In geen geval kan een waardebon omgezet worden in contanten.

8.  EEN KLACHT MELDEN
Wij doen ons uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Hebt u toch een klacht, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden. Omschrijf de klacht nauwkeurig en vermeld bij artikelen het bestelnummer en de aankoopdatum. U ontvangt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen, een inhoudelijke reactie.
Bent u vervolgens van mening dat uw klacht niet naar wens wordt afgehandeld, dan beschikt de Europese Commissie over een ODR-platform om online geschillen te regelen. U kunt het platform vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De artikelen blijven, tot wij uw betaling hebben ontvangen, eigendom van GOLDNER bv.

10. PRIJZEN
De prijzen in deze catalogus zijn vermeld in euro en inclusief btw. Ondanks al onze voorzorgen bestaat de kans dat onze catalogi of onze website fouten bevat. Wij kunnen hier in geen geval verantwoordelijk voor gehouden worden. De bestelling wordt uitgevoerd onder voorbehoud van het recht tot weigering door GOLDNER. Een bestelling kan met name niet uitgevoerd worden in geval van fouten in de prijsvermelding, openstaande bedragen voor eerdere aankopen of in geval van door GOLDNER als te frequent beschouwde terugzending of verlies van artikelen.

11. GARANTIEVOORWAARDEN

a) De bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing. In geval van gebreken of bij vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice:
GOLDNER bv, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse, België
Telefoonnr.: 070 – 22 28 28, e-mail: info@goldner.be
b) GOLDNER bv verleent op alle kleding (m.u.v. nacht- en ondergoed) 5 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten. U heeft dan naar onze keuze recht op gratis reparatie, een nieuw of gelijkwaardig vervangend artikel of terugbetaling van de aankoopprijs. Dit is uitdrukkelijk niet gericht op vergoeding van gevolgschade, in geval van natuurlijke slijtage of in geval van oneigenlijk gebruik of onvoldoende of onjuist onderhoud. In het geval van een garantieclaim nemen wij ook de kosten voor de heen- en terugzending voor onze rekening ter hoogte van het bedrag dat gemaakt zou worden voor een verzending van of naar de oorspronkelijke plaats van verzending. Deze garantie is een aanvulling op de wettelijke garantie die hierdoor niet beïnvloed wordt. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met: GOLDNER bv, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse. Tel.: 070 – 22 28 28, e-mail: info@goldner.be.

12. INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING
Het is voor ons belangrijk dat onze klanten zich veilig en vertrouwd voelen. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons dan ook van het grootste belang. Bij de verzameling, verwerking en het gebruik ervan houden we ons uiteraard strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecomwet. We verwerken persoonsgegevens voor de verwerking van bestellingen en sturen, indien nodig, de gegevens die voor dit doel nodig zijn door aan derden. Als u onze aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Stuur uw bezwaar, indien mogelijk samen met het desbetreffende reclamemateriaal, en uw naam en adresgegevens retour naar: GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse. We gebruiken en versturen adresgegevens voor marketingdoeleinden voor onze partners. Natuurlijk kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het doorgeven van uw gegevens voor promotionele doeleinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door een bericht te sturen naar GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse. Neem a.u.b. contact met ons op als u wilt weten welke persoonsgegevens we opslaan of als u deze wilt laten corrigeren of verwijderen. Bovendien heeft u het recht om de verwerking te beperken (art. 18 AVG), het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (art. 21 AVG) en het recht op gegevensoverdracht (art. 20 AVG). Dat kan via e-mail: info@goldner.be, telefonisch: 070 – 22 28 28 of schriftelijk: GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse.
Functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf is: Christian Volkmer, Project 29 GmbH & Co. KG, e-mailadres: anfragen@projekt29.de. Als we uw verzoek niet naar tevredenheid beantwoorden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Gegevensbeschermingsautoriteit.

13.   IMPRESSUM

GOLDNER bv
Adres: Gentsesteenweg 64, 1730 ASSE
Directie: M. Anton, F. Bruennler, R. Schmitt en F. Riehl

Société Générale: FR76 3000 3043 9100 0200 7430 176
BIC: SOGE FRP PXX
B.T.W.BE-0450.424.448
RPR Brussel

Telefoonnummer klantenservice: 070 - 22 28 28
(variabele kosten volgens operator - max. 0.30€/min)
Email: info@goldner.be

atelier GOLDNER atelier GOLDNER