/1c1d4b97701cf4b0c4eedcdb9892271de31323dd/assets Controleer alstublieft uw gegevens, er is iets niet juist ingevuld. nl-BE

Onze Atelier-service

 1. Levering

  atelier GOLDNER hecht groot belang aan de snelheid van levering. Uw bestelling wordt bij ontvangst onmiddellijk verwerkt en uw artikelen worden met de grootste zorg verpakt opdat uw pakje u in optimale omstandigheden zou kunnen bereiken. Uw artikelen worden thuis of op het adres van uw keuze in België bezorgd, de gemiddelde levertijd bedraagt 4 werkdagen. Voor het Groothertogdom Luxemburg bedraagt de levertijd gemiddeld 8 werkdagen. In geval van afwezigheid of het onmogelijk uitreiken van een pakje zal de postbode een bericht achterlaten met melding van datum en het adres van het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt waar uw pakje aanwezig zal zijn. Deze kunt u afhalen met dit bericht en op vertoon van uw identiteitskaart. Indien een artikel niet op voorraad is zullen wij u hiervan zo snel mogelijk verwittigen per brief of per telefoon. Deze artikelen zullen worden na geleverd zonder bijkomende kosten. Indien een artikel niet op voorraad is heeft u het recht om dit artikel te herroepen. Indien het artikel al betaald is mag u de terugbetaling aanvragen. Indien uw artikel niet leverbaar is, behouden wij ons het recht voor dit te vervangen door een artikel met gelijkwaardige eigenschappen voor dezelfde prijs of goedkoper. Indien dat artikel u niet bevalt, kunt u het terugsturen.

 2. Snel en gemakkelijk geleverd

  Onze mode wordt per post bij u thuis bezorgd. U ontvangt de mode van uw keuze zorgvuldig ingepakt bij u thuis.

 3. Verzendingskosten

  atelier GOLDNER biedt uw pakje op uw naam en voor uw rekening bij bpost aan. Voor elke bestelling wordt er een deelname van € 5.95 aan verzendingskosten in rekening gebracht. De deelname in verzendingskosten is enkel verschuldigd als u uw bestelling volledig of gedeeltelijk behoudt. Deze worden slechts eenmaal in rekening gebracht ook al wordt uw bestelling in verschillende keren geleverd.

 4. Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
  atelier GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse
  Telefoonnummer: 070 – 22 28 28
  E-mailadres: info@goldner.be
  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onder punt 5 beschreven modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.goldner-fashion.com/be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. atelier GOLDNER is niet afhankelijk van de uitzonderingen op het herroepingsrecht. atelier GOLDNER behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen, die om hygiënische redenen of gezondheidsredenen verzegeld en verpakt verstuurd worden en waarvan de verzegeling na de levering verbroken of artikelen die vuil zijn of waarvan de originele verpakking verwijderd, is te weigeren.

 5. Europees modelformulier voor herroeping

  Dit formulier hoeft u alleen in te vullen als u de overeenkomst wilt herroepen. U bent niet verplicht dit formulier te gebruiken, u kunt de door u bestelde artikelen ook eenvoudig binnen 14 dagen na ontvangst aan ons terugsturen zonder dit formulier. Vul op het formulier in ieder geval het volgende in:

  Aan: atelier GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse.

  Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
  - Besteld op / ontvangen op
  - Artikelnummer(s) van de bestelde artikelen
  - Naam- en adresgegevens van de consument
  - Klantnummer van de consument
  - Handtekening van consument (Is alleen nodig wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  - Datum

 6. Uw betalingswens

  Wij leveren op rekening en u betaalt binnen 14 dagen middels het bijgesloten overschrijvingsformulier of u betaalt met PayPal. U kunt ook in drie maandelijkse termijnen betalen. De vervaldatum van de eerste termijn is 14 dagen na ontvangst van de door u bestelde artikelen. De vervaldatum van de volgende termijnen is steeds een maand later. Indien u een gespreide betaling wenst (bij bestellingen met een waarde van € 150.– of meer) neemt u dan even contact op met één van onze medewerkers. atelier GOLDNER behoudt zich het recht voor bij betalingen op rekening de maximum bestelwaarde te beperken.

  Alle klachten dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk geprotesteerd te worden. Bij gebrek aan protest wordt de klant geacht de factuur alsook deze algemene voorwaarden aanvaard te hebben. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal, buiten de rappelkost van € 10.–, van rechtswege een verwijlintrest van 10% per jaar vanaf vervaldag factuur en een schadeloosstelling van 10% forfaitair (met een minimum van € 50.–) aangerekend worden.

 7. Vragen en opmerkingen

  Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze klantenservice onder telefoonnummer 070 - 22 28 28. De meeste vragen kunnen direct beantwoord worden door één van onze medewerksters. U kunt ons natuurlijk ook een e-mail of een brief sturen.

 8. Ruilen

  Indien u een artikel wilt ruilen is dat natuurlijk geen probleem. Wij verzoeken u vriendelijk dit binnen 14 dagen na ontvangst te doen. Vul het formulier ”uw retourzending” op uw leveringsnota in, scheur het los en doe het in de doos met het model dat u wilt terugsturen of ruilen. Neem de sticker met het retouradres van uw leveringsnota en plak hem over uw adres op de doos. Vergeet niet om een bewijs van terugzending te laten afstempelen en te bewaren. De verzendingskosten zijn dan voor onze rekening.

 9. Acties

  Acties zijn niet te cumuleren met andere acties en zijn slechts eenmaal geldig en dit vanaf een minimumbedrag. Acties zijn geldig zolang de voorraad strekt. In geen geval kan een waardebon omgezet worden in contanten.

 10. Een klacht melden

  Wij doen ons uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Hebt u toch een klacht, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden. Omschrijf de klacht nauwkeurig en vermeld bij artikelen het bestelnummer en de aankoopdatum. U ontvangt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen, een inhoudelijke reactie.

  Bent u vervolgens van mening dat uw klacht niet naar wens wordt afgehandeld, dan beschikt de Europese Commissie over een ODR-platform om online geschillen te regelen. U kunt het platform vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 11. Eigendomsvoorbehoud

  De artikelen blijven, tot wij uw betaling hebben ontvangen, eigendom van atelier GOLDNER.

 12. Prijzen

  De prijzen in deze catalogus zijn vermeld in euro en inclusief btw. Ondanks al onze voorzorgen bestaat de kans dat onze catalogi of onze website fouten bevat. Wij kunnen hier in geen geval verantwoordelijk voor gehouden worden. De bestelling wordt uitgevoerd onder voorbehoud van het recht tot weigering door atelier GOLDNER. Een bestelling kan met name niet uitgevoerd worden in geval van fouten in de prijsvermelding, openstaande bedragen voor eerdere aankopen of in geval van door atelier GOLDNER als te frequent beschouwde terugzending of verlies van artikelen.

 13. Conformiteit en wettelijke garantie

  Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Treedt er ondanks normaal gebruik en de juiste behandeling – bij een model (alleen dameskleding, m.u.v. nacht- en ondergoed) uit onze collectie binnen 5 jaar na levering een materiaal- of fabricagefout op dan heeft u, na goedkeuring door onze diensten, naar onze keuze recht op gratis reparatie, een nieuw artikel of een gelijkwaardig artikel, behalve als het gaat om een vermaakt artikel, vuil artikel of aangetast artikel. Stuurt u het artikel samen met de factuur en uw klacht ter beoordeling naar ons op. Deze garantie is een aanvulling op de wettelijke garantie van 2 jaar die hierdoor niet beïnvloed wordt.

 14. Privacy – uw gegevens zijn beschermd

  Het is voor ons belangrijk dat onze klanten zich veilig en vertrouwd voelen. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons dan ook van het grootste belang. Bij de verzameling, verwerking en het gebruik ervan houden we ons uiteraard strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecomwet. We verwerken persoonsgegevens voor de verwerking van bestellingen en sturen, indien nodig, de gegevens die voor dit doel nodig zijn door aan derden. Als u onze aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Stuur uw bezwaar, indien mogelijk samen met het desbetreffende reclamemateriaal, en uw naam en adresgegevens retour naar: atelier GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse. We gebruiken en versturen adresgegevens voor marketingdoeleinden voor onze partners. Natuurlijk kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het doorgeven van uw gegevens voor promotionele doeleinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door een bericht te sturen naar atelier GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse. Neem a.u.b. contact met ons op als u wilt weten welke persoonsgegevens we opslaan of als u deze wilt laten corrigeren of verwijderen. Bovendien heeft u het recht om de verwerking te beperken (art. 18 AVG), het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (art. 21 AVG) en het recht op gegevensoverdracht (art. 20 AVG). Dat kan via e-mail: info@goldner.be, telefonisch: 070 – 22 28 28 of schriftelijk: atelier GOLDNER, Gentsesteenweg 64, 1730 Asse.
  Functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf is: Christian Volkmer, Project 29 GmbH & Co. KG, e-mailadres: anfragen@projekt29.de. Als we uw verzoek niet naar tevredenheid beantwoorden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 15. Impressum

  GOLDNER bv.
  Adres: Gentsesteenweg 64, 1730 ASSE
  Directie: M. Anton, F. Bruennler, R. Schmitt en F. Riehl

  Société Générale: FR76 3000 3043 9100 0200 7430 176
  BIC: SOGEFRPPXX
  B.T.W.BE-0450.424.448
  RPR Brussel

  Telefoonnummer klantenservice: 070 - 22 28 28 (variabele kosten volgens operator - max. 0.30€/min)
  Email: info@goldner.be